Wiebe Kaspers

  • 10 mei 2017
Wiebe Kaspers e1422706367727

Ja, TIGE GRUTSK binne wy dat Wiebe Kaspers / WIEBE tegearre mei ús in Popsong oer de skries meitsje wol!
Op alle 4 skoallen stiet in boks dêr't bern harren ideeën foar it liet yn dwaan kinne, wy binne benijd!