Keunstles

  • 22 mei 2017
kunstles

Fannemoarn hat de boppebou in keunstles krigen yn Winsum fan Jan Laverte. De bern ha opdrachten makke en mochten in keunstwurk neitekenje. De bern fûnen it geweldich!!